ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή Εξειδικευμένων Ερευνητικών Υπηρεσιών

Η ικανότητα του AitTech Lab να αναλύει αξιόπιστα τους πιο σημαντικούς αέριους ρύπους, όσον αφορά στον αντίκτυπό τους στην ποιότητα του αέρα και την ανθρώπινη υγεία, έχει οδηγήσει στην παροχή προηγμένων υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Πιο συγκεκριμένα το AirTech Lab υλοποιεί:

• Παρακολούθηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου σε βιομηχανικούς και εργασιακούς χώρους

• Συνεχή καταγραφή αερολύματος και αέριων ρύπων με on-line μετρητικό εξοπλισμό

• Μετρήσεις πτητικών οργανικών ενώσεων (παθητική – ενεργή δειγματοληψία)

• Μετρήσεις οσμηρών ενώσεων

• Δίκτυα αισθητήρων συνεχούς παρακολούθησης αέρα

• Μελέτη και αξιολόγηση σοβαρών περιβαλλοντικών γεγονότων που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές και βιομηχανικά ατυχήματα

Ενδεικτικά

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Προσδιορισμός πολυαρωματικών υδρογονανθράκων καμιναερίων, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του εργοστασίου (2010 έως σήμερα-ετήσιες συμβάσεις)

ΒΙΒΕΧΡΩΜ

Μελέτη εκπομπών αέριων ρύπων από τους απαγωγούς και μελέτη ποιότητας ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων (2002 έως σήμερα - ετήσιες συμβάσεις)

NEXANS

Μελέτη ποιότητας εσωτερικού αέρα στους χώρους παρασκευής καλωδίων-οπτικών ινών (2014 έως σήμερα - διετής συμβάσεις)

ASPROFOS

Αmbient air quality conditions in the areas of the proposed natural gas compressor station location» (2011 έως σήμερα)

AKFA

Μετρήσεις ολικών πτητικών υδρογονανθράκων και θορύβου στον περιβάλλοντα χώρο της βιομηχανίας AKFA (2009 έως σήμερα - ετήσιες συμβάσεις)

"ELEFTHERIOS VENIZELOS" AIRPORT

Μελέτη χημικής σύστασης αιωρούμενων σωματιδίων (ΠΑΥ, βαρέα μέταλλα) σε σταθμούς περιφερειακά του αεροδρομίου (2013-2018)

AIR LIQUIDE

Μετρήσεις αέριων ρύπων (ανόργανες ενώσεις, ολικές πτητικές οργανικές ενώσεις και αιωρούμενα σωματίδια) (2007 έως σήμερα – ετήσιες συμβάσεις)