ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

· Ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (CEN/TC264/WG15) για τη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Μεθόδου Αναφοράς Μέτρησης Αιωρούμενης Σωματιδιακής Ύλης PM2.5 και της Μεθόδου Αναφοράς Αυτόματης Μέτρησης PM10 & PM2.5 ΕΝ 12341-2014 (2014 – σήμερα)

· Ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (CEN/TC386/WG2: Air Purification) με αντικείμενο “Photocatalysis: Air purification” Τεχνική Οδηγία (TS 16980) (2013-σήμερα).

· Oμάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού δικτύου ERNCIP TG (European Reference Network for Critical Infrastructure Protection) με αντικείμενο την ανίχνευση αέριων χημικών και βιολογικών παραγόντων σε εσωτερικούς χώρους (2015-σήμερα).

COST Action CA17136 ‘Indoor Air Pollution Network-INDAIRPOLLNET (2018-σήμερα).

FAIRMODE- Forum for Air quality Modeling (2012 - σήμερα).

· Τεχνική Επιτροπή 70 του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ/TC 70 - Μη καταστροφικές Δοκιμές) (2014-σήμερα).

· Τεχνική Επιτροπή 56 του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ/TC 56 - Αξιολόγηση Συμμόρφωσης) (2014-σήμερα).

Μέλος του δικτύου Mediterranean Scientific Association for Environmental Protection (MESAEP).

Ένωση Ελλήνων Χημικών

Μέλος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Τεχνολογικού Πάρκου Αττικής «Λευκίππος»